Seuran säännöt

Järvenpään Palloseura ry:n säännöt1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Järvenpään Palloseura ry ja kotipaikka Järvenpään kaupunki. Seura on perustettu vuonna 1947 ja sen kieli on suomi.

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een, Finlands Bollförbund rf, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SPL.2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen.

Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista.3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:

 • kilpailutoimintaa sekä kunto- ja muuta terveysliikuntaa;
 • harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa;
 • sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa;
 • tiedotus- ja valistustoimintaa sekä
 • mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja -asusteita.

Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia.

Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa kustannustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä, kioskitoimintaa ja bingotoimintaa.

Seura pyrkii aloitteellisesti edistämään toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden kehittämistä.4 § Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan toimikauden loppuun asti.7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

 • laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen,
 • toimii seuran sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti taikka
 • syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viidentenä päivänä päätöksen lähettämisestä jäsenelle kirjatussa kirjeessä. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Johtokunta voi evätä jäseneltä äänioikeuden seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä.

Johtokunta ja SPL tai SPL:n piiri voi päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista SPL:n säännöissä tai määräyksissä mainitulla tavalla.8 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksusta sekä kannattajajäsenten jäsenmaksusta.

Jäsenmaksu on voimassa seuran toimintakauden loppuun saakka.

Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi - maaliskuussa ja syyskokous syys - lokakuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta seuran internet-sivuilla.10 § Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksessa

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Päätetään kokous

Syyskokouksessa

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
 9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.11 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.12 § Pöytäkirjat

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.13 § Äänestys

Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, kannattavia jäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.14 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintakaudeksi valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi toimintakaudeksi valitut viidestä kahdeksaan (5-8) jäsentä ja yksi varajäsen. 2-4 jäsentä on erovuorossa vuosittain.

Puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet voidaan valita ainoastaan niistä seuran jäsenistä, jotka ovat kirjallisesti ilmoittaneet ehdokkuudestaan johtokunnan sihteerille kaksi viikkoa ennen seuran kokousta.

Jos johtokunnan jäsen eroaa, erotetaan tai kuolee kesken toimikauden, tulee johtokunnan varajäsenestä varsinainen jäsen. Mikäli varajäsentä ei ole, voi yhdistyksen kokous valita uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sen jäsenistä on läsnä.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 3. Vastata SPL:n ja sen piirin sääntöjen ja määräysten seuralle asettamista velvoitteista
 4. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
 5. Vastata seuran taloudesta
 6. Pitää jäsenluetteloa
 7. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 8. Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
 9. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta
 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 12. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta
 14. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii


15 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.11.-31.10.16 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin, taloudenhoitajan tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.17 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.18 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.19 § Seuran varojen luovuttaminen

Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava jalkapalloa edistävään toimintaan purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Varojen luovutuksesta huolehtii joko johtokunta tai kokouksen valitsemat selvitysmiehet.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.20 § Yhdistyslain noudattaminen

Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.


Versio 2018.04.27
PRH Dnro 2018/512748Y
Järvenpään Palloseura ry - säännöt.pdf